SIKKERHEDSBLADE


Iflg. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om ændring af bekendtgørelse om stoffer og materialer, skal sikkerhedsdatablade indeholde nedennævnte;

§ 1 stk. 2. I overskriften til §16 indsættes efter brugsanvisninger "sikkerhedsdatablade"

§ 1 stk. 3. §16 affattes således:
En brugsanvisning skal have 16 punkter indeholdende overskrifter og oplysninger om;

1) Identifikation af stoffet / materialet
2) Fareidentifikation
3) Sammensætning / oplysning om indholdsstofferne
4) Førstehjælpsforanstaltninger
5) Brandbekæmpelse
6) Forholdsregler ved udslip
7) Håndtering / opbevaring
8) Eksponeringskontrol / personlige værnemidler
9) Fysiske og kemiske egenskaber
10) Stabilitet og reaktivitet
11) Toksikologiske oplysninger
12) Miljø oplysninger
13) Bortskaffelse
14) Transportoplysninger
15) Oplysning om regulering
16) Andre oplysninger - herunder anvendelsesområder

*Sikkerhedsdatabladene skal være dateret og gratis.

 

preload spinner